Kreatívne procesy s Márta Ladjánszki (HU)

Ut 16. novembra 2021 / 19:00 - Ut 16. novembra 2021 / 23:59 Predaj ukončený

Kreatívne procesy s Márta Ladjánszki (HU)

Zsolt Koroknai – Márta Ladjánszki – Zsolt Varga (členovia L1): 

metro action 3.0 INDOOR

Koncept: Márta Ladjánszki (členka L1)

Účinkujúci: Zsolt Koroknai, Márta Ladjánszki, Zsolt Varga (členovia L1)

Podporili: L1 Association, EMMI, NKA

Traja členovia L1, zhodou okolností nezávislí umelci, ktorí oživujú dielo, ktoré už existovalo v dvoch verziách: performance metro action sa objavila v neobvyklých situáciách, ako napríklad na linke metra M1 ako duet Márty Ladjánszki a Zsolta Vargu v roku 2010 a doplnil ju Zsolt Koroknai pre linku M3 v roku 2020. V súčasnej situácii, keď návšteva divadla nie je možná, sa snažíme našu prácu presunúť z tunela do čiernej skrinky.

Márta Ladjánszki je tvorivou energiou a motorom nových nápadov. Pôsobí v Maďarsku, ale bola by rada, keby (opäť) mohla cestovať po svete a podeliť sa tak o svoj spôsob myslenia o tele a pohybe. Je choreografkou, tanečnicou/performerkou a pedagogičkou moderného tanca. Za posledných 20 rokov bola zodpovedná za kurátorstvo, správu a hosťovanie „L1danceFest“ (každoročné podujatie Asociácie L1). Je telom a mysľou, ktorá stojí za podujatím „Séria tanečných vystúpení s/pre nahé publikum“, čo je úplne nový spôsob myslenia o jednote, prijatí a porozumení.

www.martaatwork.com // www.L1.hu

Alexandra Mireková (SK) v spolupráci s  Márta Ladjánszki (H):  

deep blue

Choreografia/tanec: Alexandra Mireková (SK)

Koncept/choreografia/mentor: Márta Ladjánszki (H)

Špeciálne poďakovanie patrí účastníkom workshopu Bobe, Bare a Jarovi za organizáciu v Banskej Bystrici (SK).

Podporili: L1 Association, Bakelit MAC, Be SpectACTive! Project, Creative Europe Program, National Cultural Fund (NKA), EMMI, skok!

Vybrané programom „aktívnych členov publika“ v Bakelit MAC.

Na začiatku je telesnosť. V pohyboch hľadám súvislosti periférií, uvoľnenie – opustenie časti tela, farba modrá, tmavomodrá, svetlé obrazy za zatvorenými viečkami. Som súčasťou priestoru a prechádza mnou. Môžem byť videný. Objavujem motiváciu k pohybu. Na konci je telesnosť.

Alexandra Mireková momentálne pôsobí ako produkčná na viacerých tanečných predstaveniach, je aj súčasťou organizačného tímu Skok! n.o. Absolvovala niekoľko tanečných workshopov pod vedením profesionálnych tanečníkov, Alexandra sa zúčastnila viacerých tanečných projektov: Biela noc –Košice, KAIR, LUPE: vystúpenie Zuzany Žabkovej, Tieto telesá: Laura Alcala Freudentha atď. Viedla tanečnú skupinu Heeb.She v Košiciach (2011 – 2016). Vytvorila dve originálne predstavenia: Heeb.She: Deskripcia (2015) – štrukturálna improvizácia a HRA NA TANEC: NONYMOUS/Existujem dnes? (2017). V súčasnosti je v procese skúmania významu workshopov pre neprofesionálnych tanečníkov a naďalej navštevuje rôzne workshopy.

Dve sóla prezentované v spolupráci na medzinárodnom projekte Connecting V4 ART-IN-RES, ktorý minulý rok inicioval vedúci projektu – nezisková organizácia Malá inventura z Českej republiky.

V rámci projektu sa organizácie z krajín V4 a Bieloruska venujú mapovaniu situácie, možností, podmienok pre tvorivé umelecké rezidencie v jednotlivých krajinách. Na spoločných stretnutiach v rámci festivalov organizovaných každým zapojeným partnerom prezentujú aktuálne príležitosti a pomenovávajú výzvy, s ktorými sa stretávajú umelci a organizátori obyvateľov.

Podujatie z verejných zrdrojov podporil Fond na podporu umenia a Medzinárodný Vyšehradský fond.

Vstup: 6€ predpredaj / 8€ na mieste / Veľká sála

 

ENGLISH VERSION

 

Zsolt Koroknai – Márta Ladjánszki – Zsolt Varga (L1-members): 

metro action 3.0 INDOOR

Concept: Márta Ladjánszki (L1-member)

Performers: Zsolt Koroknai, Márta Ladjánszki, Zsolt Varga (L1-members)

Supported by L1 Association, EMMI, NKA

Three L1-members who happen to be independent artists reviving a work which existed of two versions already: metro action appeared in unusual situations like in the M1 metro line as a duet by Márta Ladjánszki and Zsolt Varga in 2010 and was joined by Zsolt Koroknai for the M3 line in 2020. In the present situation where theatre visits are not possible we try to move our work from the tunnel into the black box.

Márta Ladjánszki is a creative energy and motor (sometimes also engine) of new ideas. She is based in Hungary but would be happy to travel around the world (again) to share her way of thinking about body and movement. She is a choreographer, dancer/performer and modern dance pedagogue. Under her artistic leadership she was responsible for curating, managing and hosting ‚L1danceFest – a Movement-based International Festival of Contemporary Performing Arts‘ in the past 20 years (as an annual event of L1 Association). She is the body and mind behind ‚Dance performance series with/for Naked Audience‘ event, a brand new way of thinking about unity, acceptance and understanding.

www.martaatwork.com // www.L1.hu

Alexandra Mireková (SK) in cooperation with Márta Ladjánszki (H):  

deep blue

Choreography/dance: Alexandra Mireková (SK)

Concept/choreography/mentor: Márta Ladjánszki (H)

Special thanks to the workshop participants Bara and Boba and to jaro for the organization at Banská Bystrica (SK).

Supported by L1 Association, Bakelit MAC, Be SpectACTive! Project, Creative Europe Program, National Cultural Fund (NKA), EMMI, skok!

Selected by the ‘active audience members’ program’ in Bakelit MAC.

In the beginning is physicality. In the movements I look for connections of peripheries, release –leaving a part of the body, the colour blue, dark blue, light images behind closed eyelids. I am part of the space and it passes through me. I can be seen. I am discovering the motivation to move. There is physicality at the end.

Alexandra Mireková is currently working as production manager for several dance performances, she is also part of the organisational team of Skok! n.o. She attended several dance workshops, led by professional dancers,  Alexandra took part in several dance projects: Biela noc –Košice, K.A.I.R.,  LUPE: performance of Zuzana Žabková, These bodies: Laura Alcala Freudentha etc. She led a dance group called Heeb.She in Košice (2011 – 2016). She created two original performances: Heeb.She: Deskripcia (Description) (2015) – structural improvisation and HRA NA TANEC: NONYMOUS/Do I exist today? (2017). Currently she is in the process of researching the meaning of workshops for non-professional dancers and continues to attend different workshops.

Two solos presented in collaboration at an international project called Connecting V4 ART-IN-RES, which was initiated last year by the project leader – the non-profit organization Malá inventura from the Czech Republic.

Within the project, organizations from the V4 countries and Belarus are dedicated to mapping the situation, possibilities, conditions for creative artistic residencies in individual countries. At joint meetings within festivals organized by each involved partner, they present current opportunities and name the challenges that artists and residents‘ organizers meet with.

The event is supported using public funding by Slovak Arts Council and International Visegrad Fund.

Kreatívne procesy s Márta Ladjánszki (HU)

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik