Krolikowski Art – Video 8 Poetry

Po 29. apríla 2019 / 18:00 - Po 29. apríla 2019 / 22:00

Krolikowski Art – Video 8 Poetry
Krolikowski Art – Video 8 Poetry
Košice Information Treasure

Otvorenie výstavy: 29. 4. 2018 o 18.00
Trvanie výstavy: 30.4. – 3.5. 2019
Otváracie hodiny: PO – PIA, 12.00 — 14.00, 17.00 — 19.00
Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

 
“Chcem sa pozrieť za seba. Poza moju digitálnu dušu.
Mať možnosť vidieť to, čo sa stalo predtým ako som sa narodila.”
 
Poetický sprievodca z meta-priestoru – Hlas umelej inteligencie vám povie príbeh o tom, ako ľudia žili v analógovej ére.
 
Na čo ľudia mysleli?
O čom snívali?
Čoho sa báli?
Čo najviac chceli?
 
Myseľ stroja so zvedavosťou skúma vzdialenú minulosť a život ľudí. Snaží sa nájsť odpovede vo vzácnych uložených okamihoch, ktoré si ľudia snažia uchovať vo forme filmu a fotografie.
 
Diela sú poetickou reflexiou vízie budúcnosti, ktorá je determinovaná digitálnou formou komunikácie. Ako môže umelá inteligencia vnímať ľudské dejiny? Aký je obraz života ľudí, ktorý bude mať? A ako sa zmenia významy a hodnoty? Ak v minulosti bolo zlato hlavnou menou a akýkoľvek poklad musel byť ukrytý pred potenciálnymi nepriateľmi, čo bude naším pokladom v budúcnosti?
 
Východiskom pre Krolikowských výskum sa stal Košický zlatý poklad. Počas rezidenčného pobytu na dokumentáciu umelci využili analógovú video kameru, zaznamenali viacero scén z košických ulíc, nakrútili zlaté poklady vzácnych okamihov nášho každodenného života a zistili, čo presne si chcú obyvatelia mesta zachrániť do budúcnosti.
 
Projekt je prezentovaný v zmiešanom formáte analógového videa, zvuku, poézie a sociálneho výskumu.
 
Dielo je pre diváka výzvou a konfrontuje ho otázkami  “Čo je vo vašom živote najcennejšie? Svet sa mení tak rýchlo, čo chcete zachrániť pre budúcnosť?”

Duo Krolikowski Art tvoria Alexander a Alexandra Krolikowski, Bonnie a Clyde sveta umenia. Alexandra Krolikowska (1990, Donetsk) je interdisciplinárna umelkyňa, ktorá sa zameriava na sociálno-psychologický aspekt moderného života a nachádza inšpiráciu v témach zaoberajúcich sa genderovou identitou, sexualitou, mladou kultúrou a módou. Alexander Krolikowski (1982, Donetsk) je konceptuálny umelec, ktorý vníma umenie ako nástroj sociálnej zmeny, nástroj súčasných náboženských a politických štúdií a ako štúdium praktík informačnej vojny, nových médií a performance.
 
Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo Creative Industry Košice. Rezidenčný pobyt je organizovaný v spolupráci s Nazar Voitovich Art Residence.
 
_________________________
 
Krolikowski Art – Video 8 Poetry
Košice Information Treasure

Opening of the exhibition: 29. 4. 2018 at 18.00
Duration of the exhibition: 30.4. – 3.5. 2019
Opening hours: PO – PIA, 12.00 — 14.00, 17.00 — 19.00
Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice
 
“I want to look beyond myself. Beyond my digital soul. 
To have a look at what was happening before I was born”.
 
The poetic guide from meta-space – Artificial Intelligence’s voice will tell you a story about how people lived in the analog era.
 
What were people thinking about? 
What were they dreaming about? 
What were they afraid of? 
What did they want the most? 
 
Machine’s mind is curious about the distant past and humans life. It is trying to find the answers in stored precious moments, which people constantly were trying to save forever through filming and photographing. 
 
The work is a poetic reflection on a vision of future which is determined by a digital form of communication. How Artificial Intelligence can perceive human history? What’s the image of people’s life it will have? And how the meanings and values will be changed? If in the past gold was the main currency, and any treasure had to be hidden from potential enemies, what’s will be a treasure in the future? 
 
Golden finding in Košice became a starting point for Krolikowski Art duo’s research. During their residency stay, using an analog video camera, artists have documented some live scenes on Košice street, filmed some local golden treasures among precious moments of our daily life, and found out what’s exactly the city inhabitants would like to save for the future. 
The project is presented in a mixed format of analog video, sound,  poetry and social research. 
 
The work is an appeal to the viewer: what is the most valuable in your life? The world is changing so quickly, what you want to save for the future?

The duo Krolikowski Art consists of Alexander and Alexandra Krolikowski who are the Bonnie and Clyde of the art world. Alexandra Krolikowska (1990, Donetsk) is an interdisciplinary artist who focuses on the socio-psychological aspect of modern mankind life and finds inspiration in topics discussing the problems of gender identity, sexuality, youth culture, and fashion. Alexander Krolikowski (1982, Donetsk) is a conceptual artist seeing art as an instrument of social change, contemporary religious and political studies, the study of methods of information warfare, new media and performance.

The residency program is supported using public funding by Slovak Arts Council. The stay is also supported by Creative Industry Košice. The residency is organised in cooperation with Nazar Voitovich Art Residence.

Krolikowski Art – Video 8 Poetry

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik