TBCK forward perform (výzva otvorená)

Po 17. januára 2022 / 08:00 - St 15. júna 2022 / 23:55

TBCK forward perform (výzva otvorená)

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Tabačka Kulturfabrik je kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu. Je neprehliadnuteľným kultúrnym bodom mesta a regiónu, miestom na prezentáciu a produkciu rôznych žánrov súčasného umenia (koncerty, divadlo, tanec, nový cirkus, výstavy, multikultúrne podujatia, interaktívne inštalácie, workshopy, prednášky) a množstva komunitných aktivít. Svojou činnosťou podporuje otvorený spôsob zmýšľania, kreativitu, poskytuje vzdelanostné zázemie a rozvíja kritické myslenie. www.tabacka.sk

V roku 2022 s potešením oznamujeme sériu rezidenčných pobytov so zameraním na performance, ktorá je sprístupnená prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov.

Realizáciu TBCK forward perform z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Od dnešného dňa prijímame návrhy na nasledujúce obdobia pobytu v roku 2022:

24.01. – 06.02.

07.02. – 20.02.

21.02. – 06.03.

07.03. – 20.03.

21.03. – 03.04.

04.04. – 17.04.

18.04. – 01.05.

(návrhy termínov nie sú záväzné pre organizátorov rezidencie)

Podmienkou zaradenia do výberu je vyplnenie prihlasovacieho formulára minimálne 15 dní pred plánovaným zahájením rezidencie. 

Akékoľvek doplňujúce otázky môžete adresovať na zuz@tabacka.sk

 

ČO TBCK forward perform PONÚKA ?

Rezidenti majú plný prístup do BLACK BOX v Tabačke Kulturfabrik a zdieľajú spoločné priestory MID BOX.

Okrem priestoru rezidentom ponúkame:

Štipendium pre maximálne 4 účastníkov (200 EUR na účastníka)

Ubytovanie pre maximálne 2 účastníkov

Cestovanie do a z Košíc (reálne náklady, max. 300 EUR)

Technickú podporu po dohode.

ČO OČAKÁVAME ?

Umelci v rezidencii budú požiadaní, aby počas obdobia svojho pobytu usporiadali jednu verejnú prezentáciu. Tá môže zahŕňať ukážky rozpracovaných prác, neformálne rozhovory o aktuálnych výskumných záujmoch, filmové projekcie alebo formát workshopu. Radi prediskutujeme váš projekt a nápady pred príchodom na rezidenciu a nájdeme spolu najvhodnejšiu formu.

KTO BY SA MAL PRIHLÁSIŤ?

Pozývame návrhy projektov v akomkoľvek štádiu vývoja (výskum, tvorba, vývoj alebo revízia existujúceho diela) od individuálnych umelcov alebo kolektívov žijúcich v regióne V4. V rámci tejto výzvy budeme venovať osobitnú pozornosť návrhom umelcov, ktorí majú ambíciu reflektovať a posilniť práva a postavenie žien na celom svete. Najviac nás zaujímajú projekty založené na experimentálnych alebo výskumných postupoch v oblasti scénického umenia – všeobecne, divadla, tanca alebo performance. Vítame návrhy, ktoré sa približujú alebo zahŕňajú iné postupy alebo disciplíny.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Vyplnený formulár je potrebné odoslať online minimálne 15 dní pred plánovaným zahájením rezidencie.

Vybraní uchádzači / uchádzačky budú  o výbere informovaní do 5 dní od odoslania formulára a kontaktovaní mailom. Výber rezidentov uskutoční komisia zložená zo zástupkyne odbornej verejnosti, zástupcu kultúrneho centra a dramaturgičky rezidenčného programu TBCK forward perform.

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

 

ENGLISH VERSION 

TBCK forward perform

Tabačka Kulturfabrik is a cultural centre and an open zone for art, creativity and cooperation. It is an unmissable cultural point of the city and the region, a place for presentation and production of various genres of contemporary art (concerts, theatre, dance, new circus, exhibitions, multicultural events, interactive installations, workshops, lectures) and number of community activities. With its activity it supports an open way of thinking, creativity, provides an educational background and develops a critical thinking. www.tabacka.sk

In 2022, we are pleased to announce a series of residencies focusing on performance that will be made available through a call for proposals.

TBCK forward perform is supported using public funding by Slovak Arts Council

We are currently accepting proposals for the following residency periods in 2022:

24.01. – 06.02.

07.02. – 20.02.

21.02. – 06.03.

07.03. – 20.03.

21.03. – 03.04.

04.04. – 17.04.

18.04. – 01.05.

(suggestions of the time of residency are not binding for the organizers of the residency)

The condition for inclusion in the selection is the completion of the application form at least 15 days before planning date of rezidences. 

You can address any additional questions to zuz@tabacka.sk

 

WHAT DOES THE TBCK FORWARD OFFER?

Artists in residence have full access to the BLACK BOX at Tabačka Kulturfabrik and shared use of the common spaces MID BOX.

In addition, we are able to provide the following:

Stipend for a maximum of 4 participants (200 EUR per participant)

Local accommodation for maximum of 2 participants

Travel to and from Košice (real costs, max. 300 EUR)

Technical support, by arrangement.

WHAT DO WE EXPECT ?

Artists in residence will be asked to host one public session during their residency period. These public sessions might includ work-in-progress showings, informal conversations about current research interests, film screenings, and workshop formats. We are happy to discuss your project and ideas for the public session ahead of the residency period.

WHO SHOULD APPLY?

We invite proposals for projects at any stage of development (research, creation, development, or revision of an existing work) from individual artists or collectives, living in V4 region. For this call, we will be giving particular attention to proposals from artists who has ambition to reflect and to strengthen the rights and position of women worldwide.

We are most interested in projects grounded in experimental or research-based practices in the performing arts — generally, theatre, dance, or performance. We welcome proposals that approach or involve other practices or disciplines.

HOW TO APPLY ?

Completed form must be submitted online by minimum at least 15 days before planning date of rezidences. 

All applicants will be informed of the final selection by 5 day from submitting the form. The selection of residents will be presented by a commission composed of a representative of the professional public, a representative of the cultural center and the dramaturg of the TBCK forward performance residency program. The selected candidates will be contacted by email by 5 day from submitting the form.

ENGLISH FORM

TBCK forward perform (výzva otvorená)

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik